WYDANIE ONLINE

7 etapów zamknięcia ksiąg rachunkowych w likwidowanej jednostce oświatowej
Procedura likwidacyjna jest skomplikowanym procesem. Pominięcie jednego z etapów może spowodować wstrzymanie całego postępowania. Jak zatem przeprowadzić prawidłową procedurę zamknięcia ksiąg rachunkowych w likwidowanej szkole?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo zaksięgować podręczniki otrzymane z MEN oraz te, które szkoła zakupiła z dotacji? Czy powinny być przyjęte na konto 014, czy tylko ewidencjonowane przez bibliotekarza w księdze ewidencji podręczników?

czytaj więcej »

Ewidencja przychodów jednostki oświatowej odmiennie niż w przypadku dochodów (w których obowiązuje zasada kasowa), oparta jest na zasadach wynikających z ustawy o rachunkowości. Jakie zasady stosować ujmując przychody w jednostce oświatowej?

czytaj więcej »

Odpisy umorzeniowe wartości początkowej środków trwałych (z wyjątkiem gruntów i dóbr kultury) i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są przez cały czas ich posiadania, aż do zrównania wartości początkowej z dokonanymi odpisami umorzeniowymi. Zobacz, jak prowadzić prawidłową ewidencję amortyzacji środków trwałych.

czytaj więcej »

Pytanie: W placówce zatrudniony jest nauczyciel języka angielskiego na zastępstwo. Przebywał on na zwolnieniu lekarskim do 1 maja 2016 r., w trakcie którego trafił do szpitala na oddział psychiatryczny z powodów osobistych. Szpital sporządził zaświadczenie o pobycie tego nauczyciela w szpitalu, a zwolnienie wystawi dopiero po zakończeniu leczenia. Umowa zawarta została do końca tego roku szkolnego. Czy można w takiej sytuacji rozwiązać umowę o pracę na zastępstwo w trybie natychmiastowym (według zawartej umowy obowiązuje 2-tygodniowe wypowiedzenie)? Jak postąpić w sprawie wynagrodzenia za maj?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak poprawnie klasyfikować delegację nauczyciela biorącego udział w studiach podyplomowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli?

czytaj więcej »

wiper-pixel