WYDANIE ONLINE

Materiały stanowią istotny element działalności jednostki. Szczególne znaczenie mają one w tych jednostkach oświatowych, które prowadzą stołówki. Prawidłowe gospodarowanie materiałami determinuje racjonalne kształtowanie przychodów, rozchodów i kosztów oraz zapasów jednostki.Głównym sposobem zaopatrzenia się jednostki oświatowej w materiały są zakupy u dostawców, realizowane na podstawie zawartych umów. Różnorodność materiałów wymaga zastosowania adekwatnych rozwiązań ewidencyjnych i kontrolnych dla pozyskania rzetelnej informacji o stanie zapasów oraz kierunków ich rozchodowania.

czytaj więcej »

Odpisy umorzeniowe (traktowane na równi z amortyzacją) dokonywane są od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym środek trwały (oraz wartość niematerialna i prawna) przyjęty został do użytkowania.

czytaj więcej »

Nauczyciel, wykonujący zlecone obowiązki poza miejscowością, w której jest zatrudniony, ma prawo do otrzymania określonych świadczeń. Obowiązkami tymi mogą być szkolenia, jak też wycieczki z uczniami, jeśli są finansowane ze środków szkoły i odbywają się na polecenie władz szkoły. Nauczyciel może także nabyć prawo do pokrycia kosztów związanych z nauczaniem indywidualnym ucznia, jeśli wiąże się to z wykonywaniem podróży służbowej.

czytaj więcej »

Pracownikowi (również nauczycielowi) wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wynika to z art. 188 ustawy Kodeks pracy, którego nowelizacja obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Poznaj najnowsze stanowisko MEN z 11 marca 2016 r. w tym zakresie.

czytaj więcej »

wiper-pixel