WYDANIE ONLINE

Kierownicy jednostek oświatowych również są podatnikami, którzy powinni przeanalizować niektóre z ponad 170 nowych regulacji, które wprowadza od 1 stycznia 2016 r. opublikowana 20 listopada 2015 r. nowelizacja Ordynacji podatkowej. Zmiany dotyczą m.in. korekty deklaracji podatkowych, które nie będą wymagać pisemnego uzasadnienia czy możliwości zapłaty podatku kartą płatniczą.

czytaj więcej »

Finansowanie w całości spotkania opłatkowego z ZFŚS jest dopuszczalne, ale warunkiem jest połączenie go z jakąś formą rekreacji lub wypoczynku, by uniknąć obowiązku różnicowania świadczeń w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

czytaj więcej »

Nieodprowadzanie składek na ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych dotyczących wygłoszenia wykładów zwartych z pracownikiem naukowym uczelni jest błędem. Wynagrodzenie z tytułu takiej umowy powinno być oskładkowane i nie ma w tym wypadku znaczenia, czy jest to umowa o dzieło czy zlecenie i czy dotyczy przeniesienia praw autorskich do utworu naukowego. Takie stanowisko prezentuje ZUS oraz Sąd Najwyższy w najnowszym wyroku.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik wykonuje umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą i tylko czynności zlecone są zaliczane do prac w warunkach szczególnych, to pracodawca nie ma obowiązku opłacania za tego pracownika składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

czytaj więcej »

Zmiany w naliczaniu subwencji oświatowej dla uczniów niepełnosprawnych uwzględnia projekt rozporządzenia dotyczącego podziału subwencji w roku 2016. Projekt przewiduje również więcej pieniędzy dla mniejszych gmin, a także zmiany w wyliczaniu subwencji na uczniów klas I–III.

czytaj więcej »

Kierownicy jednostek należących do sektora publicznego zmiany w nowym brzmieniu będą stosować do projektów uchwał budżetowych na rok 2016. W projekcie rozporządzenia wprowadzono zmiany dotyczące m.in. rozdziałów, objaśnień oraz nowych paragrafów.

czytaj więcej »

Po zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych okazało się, że błędnie wykazano w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w kolumnie I.2.2 (wykazano 29.039,80 zł, a powinno być 28.890,04 zł); w rachunku zysków i strat w pozycji A.VI. wykazano 29.039,80 zł zamiast 28.890,04 zł (tutaj nie jesteśmy pewni, czy to błąd, ponieważ faktycznie przychód od intendentki opiewał na kwotę 29.039,80 zł, a gminie przekazano o 149,76 zł mniej). Kwota 149,76 zł została wykazana w bilansie w kolumnie E.II. Nieprawidłowe kwoty przeksięgowano w połowie roku na konto 800. W jaki sposób należy dokonać korekty?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała rachunek, na który składały się następujące pozycje: obrzeże i płyta. Dodatkowo faktura zawierała pozycje: cięcie płyt i oklejanie krawędzi. Z tych elementów własną pracą pracownicy stworzyli skrzynię. Czy w takim przypadku każda z części będzie zaliczana to pozostałych środków trwałych? Jak będzie wyglądała tu klasyfikacja budżetowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka dokonała w budynku stanowiącym siedzibę jednostki (ujętym na koncie 011) wymiany zniszczonej powierzchni podłogi (klepka drewniana) na nową klepkę. Jednostka poniesione nakłady potraktowała jako ulepszenie środka trwałego i w związku z tym dokonała zwiększenia wartości środka trwałego. Po trzech miesiącach jednostka stwierdziła, że popełniła błąd, gdyż nakłady poniesione na wymianę podłogi powinna potraktować jako remont, ponieważ przedmiotowa wymiana miała związek z normalnym zużyciem w toku eksploatacji. Jak skorygować uprzednio zewidencjonowane nakłady?

czytaj więcej »

Będą zmiany w zakresie struktury stanowisk pracowników placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym i komisji egzaminacyjnych oraz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego w szkołach i placówkach oświatowych. Minister pracy i polityki społecznej przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami.

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu pracy za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi w momencie rozwiązania stosunku pracy ekwiwalent pieniężny. Sposób jego obliczania został określony w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

czytaj więcej »

Nagroda jubileuszowa nie musi mieć wyłącznie postaci pieniężnej, aby podlegała zwolnieniu ze składek na ZUS. Istotne jest, że przysługuje nie częściej niż co 5 lat. Wartość zegarka czy artykułów gospodarstwa domowego będących częścią nagrody nie podlega więc oskładkowaniu. Takie stanowisko prezentuje ZUS.

czytaj więcej »

Znamy projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

czytaj więcej »

Dotacji oświatowej nie można przeznaczyć na sfinansowanie zestawu do terapii, nabytego przez niepubliczny specjalny punkt przedszkolny.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. gmina może zawrzeć porozumienie z właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego, dotyczące możliwości egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – bez jednoczesnego przekazania jej środków na wykonanie tych zadań.

czytaj więcej »

Gmina, której mieszkańcem jest dziecko niepełnosprawne, nie ma obowiązku zwrotu kosztów jego wychowania przedszkolnego gminie, na której terenie ma siedzibę przedszkole, do którego uczęszcza dziecko, ponieważ gmina ta otrzymuje subwencję na dziecko niepełnosprawne. Gmina prowadząca przedszkole powinna wystąpić z wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

czytaj więcej »

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu należności takie jak: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych czy zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, a także kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej.

czytaj więcej »

Nowe regulacje w istotny sposób zmienią zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

czytaj więcej »

Od stycznia 2016 roku kierownicy jednostek oświatowych powinni zwrócić uwagę na dodatkowe pole w PIT-11, w którym należy wskazać, czy podatnik, którego dotyczy formularz, ma tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

czytaj więcej »

Pytanie: Księgowa została zwolniona dyscyplinarnie z pracy. Następnie przeszła na emeryturę i zgłosiła się do szkoły z wnioskiem o objęcie jej funduszem socjalnym. Czy ma do tego prawo?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedstawiciel jednostki budżetowej na jednym ze szkoleń uzyskał informację, że w celu uniknięcia dodatkowych zapisów księgowych na koncie rozrachunkowym 201 wystarczy w polityce rachunkowości dokonać zapisu, że: „Kierując się zasadą istotności określoną w ustawie o rachunkowości, jednostka przyjmuje do stosowania uproszczenie polegające na księgowaniu: a) faktur zakupu w zakresie wydatków bieżących zapłaconych w tym samym miesiącu, zapisem Wn 401–409/Ma 130, b) faktur niezapłaconych do końca miesiąca oraz faktur zapłaconych częściowo, jak również dotyczących inwestycji – zapisem Wn 401–409/Ma 201 oraz Wn 201/Ma 130”. Czy dopuszczalne jest stosowanie takiego zapisu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa nabyła materiały do przeprowadzenia egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje. Czy tego rodzaju zakupy należy potraktować jako materiały dydaktyczne i zaksięgować w § 424?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka posiada wyodrębniony rachunek bankowy, na który wpływają pieniądze od najemców z tytułu umowy najmu. W momencie wystawienia noty kwota księgowana jest na kontach 201/710 (przychody z wynajmu). W momencie, kiedy pieniądze wpłyną za notę, księgujemy WB 132 / 201. Jak na koniec roku powinien zostać zaksięgowany zwrot na rzecz gminy? Czy cała kwota powinna zostać przeksięgowana na 800 i 860 z tytułu wynajmu, czy tylko ta, która została pomniejszona o zwrot do gminy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w zakładzie budżetowym od 6 października 2014 r. udokumentował 25 lat i pięć miesięcy poprzednich okresów zatrudnienia (w tym jeden rok pobierania zasiłku dla bezrobotnych). Pracownik we wrześniu 2015 roku przedstawił dodatkowo świadectwo pracy za okres od 1 lutego 2005 r. do 31 marca 2015 r., tj. 10 lat i dwa miesiące. Po zsumowaniu zakończonych okresów zatrudnienia oraz stażu w naszym zakładzie ogólny staż tego pracownika na 1 września 2015 r. wynosi 36 lat i siedem miesięcy. Czy nasz zakład powinien wypłacić nagrodę jubileuszową za 35 lat, czy dopiero po 40 latach pracy (za trzy lata i pięć miesięcy)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeżeli w tej samej gminie, choć w różnych szkołach, są zatrudnieni nauczyciele pozostający w związku z małżeńskim, to każde z nich z osobna ma prawo do dodatku mieszkaniowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wyliczyć średnią z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczyciela korzystającego z jednego dnia opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 Kodeksu pracy? Nauczyciel zrealizował w tym miesiącu 2 godziny ponadwymiarowe i 7 godzin zastępstw.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami dokonuje aktualizacji należności przez odpis aktualizujący odsetki od należności, którym upłynął termin płatności. W jakiej wysokości ująć należności z tytułu odsetek w sprawozdaniu Rb 27S i Rb-N? Czy należności z tytułu odsetek pomniejszyć o odpisy aktualizujące odsetki i wykazać tylko odsetki zapłacone, czy wykazać bez pomniejszenia w przypisie i jako zaległości?

czytaj więcej »

wiper-pixel