WYDANIE ONLINE

Podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności. Tak orzekł 29 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Wynik finansowy (roczny) oświatowej jednostki budżetowej determinują osiągnięte w trakcie roku budżetowego przychody w każdej ze sfer działalności oraz poniesione koszty prowadzonych działań. Przy obliczaniu wyniku finansowego szczególnego znaczenia nabiera zasada współmierności przychodów i kosztów, zwłaszcza przy ustalaniu każdego z cząstkowych wyników finansowych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. jednostki oświatowe będą stosować nowe przepisy dotyczące klasyfikacji budżetowej. Jednak już teraz powinny zapoznać się ze zmianami, które są niezbędne do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2016 rok. W rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji wprowadzono zmiany dotyczące m.in. rozdziałów, objaśnień oraz nowych paragrafów.

czytaj więcej »

Ujednolicenie dotyczące sposobu obliczania odsetek za zwłokę oraz ustalanie na 1 stycznia i 1 lipca wysokości stopy referencyjnej, stanowiącej podstawę ustalenia odsetek za opóźnienie – to główne zmiany, jakie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych skierowany do Sejmu.

czytaj więcej »

Po dostarczeniu przez nauczyciela aktu nadania stopnia awansu zawodowego trzeba podwyższyć jego pensję. Może to nastąpić jedynie w 2 terminach: od 1 września lub od 1 stycznia. Jeśli jednak nauczyciel przyniesie akt z opóźnieniem, to i tak należy mu się wyrównanie wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Ewidencja przychodów jednostek oświatowych, odmiennie niż w przypadku dochodów (w przypadku których obowiązuje zasada kasowa), oparta jest na zasadach wynikających z ustawy o rachunkowości

czytaj więcej »

Osoba starająca się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne musi mieć status nauczyciela w chwili składania wniosku. Zatem nie może przed złożeniem tego wniosku rozwiązać nauczycielskiego stosunku pracy. Takie stanowisko prezentuje Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Czy od dodatku wiejskiego i mieszkaniowego wypłacanego w czasie urlopu wychowawczego należy odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe?

czytaj więcej »

Wysokość trzynastki ustala się proporcjonalnie do okresu, w którym pracownik świadczył pracę. Jeśli więc nauczycielka była cały rok na urlopie wychowawczym jej dodatkowe wynagrodzenie wyniesie 0 złotych. Korzystanie z urlopu zwalnia natomiast z konieczności przepracowania minimum 6 miesięcy do otrzymania trzynastki.

czytaj więcej »

Nauczyciel rozwiązał stosunek pracy w szkole z dniem 31 marca 2015 r. i przeszedł na świadczenie kompensacyjne. Czy mimo nieprzepracowania 6 miesięcy ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej 8 września 2015 r. za 35 lat pracy. Zatrudniony był od 1 września 1980 r., ale korzystał z 7 dni urlopu bezpłatnego. Czy do podstawy nagrody jubileuszowej należy wliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe? W roku szkolnym 2014/2015 miał 6 nadgodzin tygodniowo i na rok szkolny 2015/2016 też ma przydzielone 6 nadgodzin tygodniowo. Do podstawy nagrody wyliczono nadgodziny tylko za 7 dni września, a nie za cały miesiąc. Czy postępowanie jest właściwe?

czytaj więcej »

Czy nauczyciel zawieszony w pełnieniu obowiązków ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Nauczyciel pracował przez cały rok, a w połowie grudnia został zawieszony.

czytaj więcej »

Nauczyciel przechodzi na emeryturę 31 sierpnia 2015 r. Czy trzynastkę za 2015 rok należy wypłacić z dniem rozwiązania umowy, czy dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego, tak jak wszystkim pracownikom?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie dwóch umów – jedna na czas określony, zgodnie z kwalifikacjami, a druga za zgodą kuratora na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej. Czy należy wliczyć do niej wynagrodzenie z obu umów o pracę, czy tylko z pierwszej, biorąc pod uwagę, że z drugiej nie jest wypłacany dodatek stażowy?

czytaj więcej »

wiper-pixel