WYDANIE ONLINE

Jednostki oświatowe zostały uprawnione do wydatkowania środków publicznych zgromadzonych na wydzielonym rachunku na finansowanie działalności jednostki oświatowej, z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

czytaj więcej »

Nowym zadaniem bibliotek pedagogicznych będzie m.in. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Zmienione przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Ewidencja kosztów rodzajowych dokonywana jest na kontach zespołu 4 – Koszty według rodzaju i ich rozliczenie. Jeżeli jednak, z uwagi na specyfikę działalności jednostki lub potrzeby informacyjne, liczba wskazanych kont kosztów rodzajowych jest niewystarczająca, może zostać zwiększona, adekwatnie do potrzeb jednostki. Postanowienie takie musi zostać usankcjonowane w polityce rachunkowości jednostki.

czytaj więcej »

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dają prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego pracownikowi-ojcu, w sytuacji gdy matka dziecka umrze, porzuci dziecko lub nie będzie w stanie sprawować nad nim opieki.

czytaj więcej »

Ewidencja funduszy jednostki oświatowej oraz rocznego wyniku finansowego jest dokonywana na kontach zespołu 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy.

czytaj więcej »

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą fundusz bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Jednostki zatrudniające według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 ustawy lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

czytaj więcej »

Wynik finansowy (roczny) oświatowej jednostki budżetowej determinują osiągnięte w trakcie roku budżetowego przychody w każdej ze sfer działalności oraz poniesione koszty prowadzonych działań.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona w przedszkolu na podstawie umowy na czas zastępstwa przebywała na długotrwałym zwolnieniu. Umowa o pracę zakończyła się w związku z powrotem zastępowanej pracownicy 31 lipca 2015 r. Nauczycielka przez okres zastępstwa przebywała na zwolnieniu lekarskim do 29 lipca 2015 r. W dniu 30 lipca 2015 r. dostarczyła kolejne zwolnienie od 30 lipca do 26 sierpnia 2015 r. Czy w świadectwie pracy w pkt 10 wykazujemy nieobecność od 30 lipca do 26 sierpnia 2015 r., czy od 30 do 31 lipca 2015 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela wypłacana jest 2 września 2015 r. Czy do jubileuszu należy wliczyć średnią z nadgodzin za cały poprzedni rok szkolny? Trochę to wszystko niejasne, bo z jednej strony bierzemy pod uwagę aktualny rok szkolny, a z drugiej średnią poprzedzającą wypłatę.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciela, który jest zatrudniony na umowie na czas określony, obowiązują zasady Kodeksu pracy w kwestii zawierania umów na czas określony (dwie umowy na czas określony i trzecia już obligatoryjnie na czas nieokreślony)? Pytanie nie dotyczy umów zawieranych na zastępstwo za nieobecnego pracownika.

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim paragrafie należy sklasyfikować wydatek na zestaw nagłaśniający do organizowania uroczystości szkolnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa dofinansowuje (częściowy zwrot poniesionych kosztów) za opłatę czesnego studiów podyplomowych dla nauczyciela, który podejmuje naukę bez skierowania i podpisanej umowy z pracodawcą. Nauczyciel składa wniosek do szkoły na dofinansowanie na podstawie dokonanej wpłaty. W jakim paragrafie powinno się zakwalifikować ten wydatek?

czytaj więcej »

Jaką podstawę prawną należy podać w świadectwie pracy, gdy nauczyciel zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela, na czas określony, przechodzi na emeryturę i rozwiązuje umowę za porozumieniem stron?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zajęcia z języka polskiego organizowane od 1 września 2015 r. dla uczniów niebędących obywatelami polskimi są finansowanie z subwencji oświatowej, czy organ prowadzący przeznacza na ten cel odrębne środki?

czytaj więcej »

Pytanie: Uczeń przeszedł ze szkoły publicznej do niepublicznej o uprawnieniach publicznej 4 czerwca 2015 r. Stan liczbowy szkoła niepubliczna podaje do powiatu 1. dnia każdego miesiąca. Uczeń nie został wykazany w czerwcu, dopiero w lipcu. Czy należy się dotacja na tego ucznia w lipcu i sierpniu?

czytaj więcej »

wiper-pixel