WYDANIE ONLINE

Artykuły spożywcze zużywane do przygotowywania posiłków w stołówkach oświatowych jednostek budżetowych (szkół, przedszkoli), ale również inwentarz żywy hodowlano-ubojowy, nabywany i przeznaczany na cele zbiorowego żywienia prowadzonego przez jednostkę oświatową klasyfikuje się jako materiały. Wyceniając je, można stosować metodę ceny przeciętnej, metodę FIFO lub LIFO.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa pozyskała z wycinki drzew przy drogach powiatowych drewno, które przekazała do tartaku w celu przetarcia na deski. Uzyskane deski zamierzamy wykorzystać na potrzeby jednostki. Zostały wycenione w cenie usługi za ich wykonanie. Tartak wystawił fakturę za usługę. Jak będą wyglądać księgowania?

czytaj więcej »

Doprecyzowanie zakresu stosowania paragrafu 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek” oraz dodanie objaśnień do rozdziałów 80149 i 80150 – to tylko niektóre zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Zmodyfikowano także nazwy poszczególnych paragrafów dochodowych tak, aby ich treść jak najlepiej odzwierciedlała rodzaj operacji której, dotyczy dana podziałka.

czytaj więcej »

Rozszerzenie możliwości stosowania ocen opisowych w ocenianiu wewnątrzszkolnym we wszystkich klasach wszystkich typów szkół zmienia regulacje dotyczące dokumentacji przebiegu nauczania. W związku z tym konieczna stała się nowelizacja dotychczasowego rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa nabyła materiały do przeprowadzenia egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje. Czy tego rodzaju zakupy należy potraktować jako materiały dydaktyczne i zaksięgować w § 424?

czytaj więcej »

Od stycznia 2016 roku zarówno ZUS, jak i pracodawca otrzymają informację o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną. Dla większości płatników wiąże się to z obowiązkiem założenia do końca 2015 roku tzw. profilu informacyjnego, na który będą przekazywane dane dotyczące zwolnień lekarskich wystawianych elektronicznie.

czytaj więcej »

Pytanie: Przy szkole zostanie otwarty internat. W związku z tym jednostka zamierza nabyć wyposażenie kuchni, stołówki i pokoi dla osób zamieszkałych. W którym paragrafie ujmować zakup wyposażenia kuchni (np. piece, kotły)? Jakie zapisy księgowe będą miały tu zastosowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób prawidłowo ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej działającej w sferze oświaty przedpłatę na szkolenie pracowników tej jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa prowadzi inwestycję. W jej trakcie ponosi koszty bezpośrednio związane z inwestycją, ale również takie jak zakup materiałów biurowych, znaczków, usług gastronomicznych, opłat za tłumaczenia dokumentów. Czy tego rodzaju koszty ponoszone do momentu przekazania do użytkowania inwestycji powinny być odnoszone na konto środków trwałych w budowie i powinny zwiększać wartość początkową inwestycji?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jednym ze szkoleń uzyskaliśmy informację, że w celu uniknięcia dodatkowych zapisów księgowych (z wyjątkiem tych, które dotyczą przełomu roku oraz inwestycyjnych) na koncie rozrachunkowym 201 wystarczy w polityce rachunkowości dokonać zapisu, że: „Kierując się zasadą istotności określoną w ustawie o rachunkowości, jednostka przyjmuje do stosowania uproszczenie polegające na księgowaniu: a) faktur zakupu w zakresie wydatków bieżących zapłaconych w tym samym miesiącu, zapisem Wn 401–409/Ma 130, b) faktur niezapłaconych do końca miesiąca oraz faktur zapłaconych częściowo, jak również dotyczących inwestycji – zapisem Wn 401–409/Ma 201 oraz Wn 201//Ma 130”. Czy dopuszczalne jest stosowanie takiego zapisu?

czytaj więcej »

Samorząd, oddając nieodpłatnie przedszkolu publicznemu, na podstawie decyzji administracyjnej, w trwały zarząd budynki oraz ponosząc nakłady na te nieruchomości, nie działa w odniesieniu do tej transakcji w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Nie może zatem odliczyć VAT z faktur dotyczących takiej inwestycji.

czytaj więcej »

Prowadzenie niepublicznej szkoły lub placówki nie jest działalnością gospodarczą jedynie w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Do celów podatkowych przychody z takiej aktywności należy jednak traktować jako te osiągane z działalności gospodarczej. Podatnikiem będzie tu organ prowadzący, a nie sama szkoła.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka przejęła część pracowników ze zlikwidowanej szkoły. Gmina przekazała niewykorzystane środki ZFŚS po zlikwidowanej placówce w kwocie 2.800 zł. Jakich należy dokonać księgowań?

czytaj więcej »

Pytanie: W którym paragrafie powinno księgować się wykonanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego bhp? Czy właściwy będzie § 4390, czy może 4300?

czytaj więcej »

Zapisy wewnętrzne dotyczące prowadzenia ewidencji oraz dokumentacji księgowej w jednostkach oświatowych i wychowawczych muszą być wewnętrznie spójne. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w każdej z instrukcji istniejącej w danej jednostce w odmienny sposób były uregulowane kwestie dotyczące np. druków ścisłego zarachowania.

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiająca jednostka wezwała wykonawcę do uzupełnienia dokumentów zawierających informacje potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w siwz dla produktów zaproponowanych w ofercie. Wykonawca uzupełnił dokumenty w wyznaczonym terminie. Niestety niektóre z nich zawierają jedynie pieczątkę firmową oraz imienną wykonawcy. Nie zostały natomiast podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta. Inne odnoszące się do jednej pozycji, ale składające się z kilku stron zostały podpisane na jednej stronie. Termin na dokonanie czynności uzupełnienia dokumentów upłynął. Czy zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę z postępowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy komisja międzyzakładowa może udostępniać dokumenty w ramach informacji publicznej? Jeśli tak, to jakie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie wymagania bhp powinna spełniać szkolna stołówka i kuchnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach. W naszej szkole (A) ma umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 5/18 etatu. W drugiej szkole (B) jest zatrudniony na podstawie mianowania, a dodatkowo w naszej szkole (A) uzupełnia etat. Od nowego roku szkolnego szkoła macierzysta zapewnia nauczycielowi tylko 4/18 pensum, a nasza szkoła 14/18. Czy jest możliwe, by nauczyciel dalej uzupełniał etat w naszej szkole? Jak i który stosunek pracy należy w tej sytuacji rozwiązać?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy wynagrodzenia chorobowego oraz wynagrodzenia za pracę pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 1/2 etatu. Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu, pracuje 3 dni w tygodniu. W połowie miesiąca dostarczył zwolnienie lekarskie na 1 dzień. Czy jest różnica w metodyce wyliczania wynagrodzeń za przepracowaną część miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zaskarżyć opinię wydaną przez nauczyciela w sprawie pracy drugiego, ocenianego nauczyciela? Nauczyciel A wystąpił do dyrektora o dokonanie oceny jego pracy. Dyrektor wydał ocenę negatywną, więc nauczyciel A odwołał się od oceny do kuratorium zgodnie z przepisami prawa. Dyrektor poprosił innego nauczyciela dyplomowanego (B) o wydanie opinii o pracy nauczyciela A, która dołączona została do dokumentacji odwoławczej do kuratorium. Nauczyciel B wydał opinię według własnych obserwacji i spostrzeżeń. Nauczyciele pracują w placówce i na takim samym stanowisku. Nauczyciel A nie zgadzał się z opinią nauczyciela B, gdyż była negatywna, i złożył pozew do sądu o pomówienie. Czy nauczyciel A miał takie prawo?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przez pół roku pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Czy po tym czasie może pójść na roczny urlop dla poratowania zdrowia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy porozumienie dotyczące urlopu, który przechodzi na umowę na czas nieokreślony (świadectwo pracy wystawiane 24 miesiące po zatrudnieniu na okres próbny lub określony), należy przechowywać w części C akt osobowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel