WYDANIE ONLINE

Wynajem części powierzchni budynków, w których oświatowe jednostki publiczne na co dzień wykonują swoją działalność, rodzi określone konsekwencje zarówno w zakresie opodatkowania, jak i ewidencji księgowej. Jest to szczególnie ważne, wziąwszy pod uwagę, że większość jednostek organizacyjnych wynajmujących potem pomieszczenia lub powierzchnię korzysta z budynku na zasadach trwałego zarządu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi zwrócił się z prośbą o wypłatę nagrody jubileuszowej za 20 lat, która powinna być wypłacona w 2010 roku. Dodam, że była wtedy inna kadra obsługująca. W tym roku mija 25 lat pracy, jednak domaga się wypłaty zaległej nagrody. Czy skoro pracodawca nie wywiązał się z obowiązku w 2010 roku, to należałoby w tym roku wypłacić zaległość?

czytaj więcej »

Garaże, które są przedmiotem współwłasności stanowiących odrębne nieruchomości zlokalizowane w budynkach mieszkalnych będą opodatkowane według wielkości udziałów. Oznacza to, że właściciel garażu zapłaci daninę tylko od swojej części. Takie zmiany przewiduje uchwalona w piątek ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej »

Pytanie: Co zrobić, jeśli jeden z wykonawców, który mieści się w przedziale do badania rażąco niskiej ceny, zaoferował niezgodny z wymaganym w siwz okres gwarancji lub z innej przyczyny oferta zostanie odrzucona?

czytaj więcej »

Odebranie wyjaśnień od pracowników jednostki, sporządzanie kopii dokumentów oraz tzw. screenów z ekranu komputera służącego do przetwarzania lub zabezpieczania danych osobowych – m.in. takie uprawnienia ma administrator bezpieczeństwa informacji w toku czynności sprawdzających.

czytaj więcej »

Dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego ma charakter roczny. W konsekwencji nie można z dotacji otrzymanej w nowym roku budżetowym potrącić nadpłaconej dotacji w roku ubiegłym.

czytaj więcej »

Od 1 września 2015 r. będzie obowiązywało nowe rozporządzenie MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. W porównaniu z poprzednim rokiem określone tam stawki nie uległy zmianie.

czytaj więcej »

Do połowy września 2015 roku organy prowadzące szkoły będą mogły starać się o wsparcie finansowe na stworzenie warunków do współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych i integrację szkoły z lokalnym środowiskiem. Jednostki będą mogły także składać wnioski o dotację na wdrożenie i efektywne wykorzystanie monitoringu w szkołach.

czytaj więcej »

Od 1 września 2015 r. będzie obowiązywało nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół. W porównaniu z poprzednim rokiem w większości przypadków maksymalne ceny mleka i ich wyrobów uległy zmniejszeniu.

czytaj więcej »

Zyski nadzwyczajne są integralnym elementem prowadzonej działalności przez jednostkę oświatową. Wpływają na osiągnięty przez nią wynik finansowy. Zyski nadzwyczajne wyrażają wzrost środków gospodarczych jednostki, któremu nie towarzyszy zaangażowanie środków, w tym m.in. pieniężnych czy też np. zobowiązań jednostki.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa otrzymała od swojej jednostki nadrzędnej środki trwałe umarzane stopniowo oraz nakłady poniesione na środki trwałe w budowie. W decyzji przekazującej wskazane składniki majątkowe ustalono: 1) wartość środków trwałych budowie na kwotę 250.000 zł, 2) wartość środków trwałych: wartość początkowa – 24.000 zł, umorzenie 6.800 zł. W kolejnym miesiącu po przyjęciu rozpoczęto naliczanie odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do środków trwałych. Jak ująć te operacje w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka przekazała odpis na konto socjalne dzień po ustawowym terminie. Gmina twierdzi, że kwota ta powinna zostać wykazana zatem w Rb-28S poprzedniego miesiąca. W jaki sposób dokonać korekty?

czytaj więcej »

Pytanie: W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w przedszkolu stwierdzono brak kamery filmowej o wartości 3.700 zł i dotychczasowe umorzenie 1.700 zł. W wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego ustalono, że zaginęła podczas jednego z wyjazdów z wychowankami. Wychowawca przyjął na siebie winę i zobowiązał się zwrócić wartość rynkową sprzętu. Jak ująć tę sytuację w ewidencji?

czytaj więcej »

Pytanie: Gimnazjum działające w formie samorządowej jednostki budżetowej zawarło umowę ubezpieczenia grupowego pracowników. W umowie tej gimnazjum jako pracodawca zobowiązało się do przekazywania do ubezpieczyciela składek na ubezpieczenie, które za zgodą pracowników podlegają potrąceniu z miesięcznego wynagrodzenia. Jak w księgach rachunkowych gimnazjum powinny przebiegać zapisy związane z tym zdarzeniem? A co zrobić w przypadku, gdy pracownik będzie korzystał z dłuższego urlopu bezpłatnego?

czytaj więcej »

Wzajemne rozliczenia szkoły z GOPS z tytułu przychodów osiąganych w związku z opłacaniem przez ośrodek żywienia części uczniów – podlegające wyłączeniu przy sporządzaniu łącznego rachunku zysków i strat gminy powinny być rozliczane przy użyciu konta 976.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel wyjechał wraz z uczniem na międzynarodowy konkurs muzyczny do Niemiec. Po powrocie przedłożył fakturę za nocleg oraz wyżywienie wystawioną w języku niemieckim. Czy szkoła ma obowiązek zlecić przetłumaczenie faktury na język polski w celu rozliczenia delegacji?

czytaj więcej »

Aby skutecznie zarządzać placówką, dyrektor szkoły musi w odpowiedni sposób określać dla niej cele i zadania. Niezwykle istotne jest przy tym, by wyznaczyć także mierniki ich realizacji, aby po ich ukończeniu uzyskać odpowiedź, czy działania podejmowane przez szkołę przynoszą zamierzone efekty.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany dotychczas pracował jako polonista. W przyszłym roku szkolnym nie ma dla niego godzin języka polskiego i w arkuszu został przewidziany dla niego etat psychologa. Czy na nowym stanowisku zaczyna pracę jako nauczyciel stażysta?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole dla nauczycieli emerytów i rencistów odpis na ZFŚS był naliczany w sposób następujący: kwota bazowa wyliczona przez KSEiR i ZNP  liczba emerytów i rencistów. W grudniu 2013 roku szkoła zmieniała sposób wyliczenia odpisu i wprowadziła zapis do regulaminu ZFŚS: „W celu prawidłowego naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczyciela będącego emerytem, rencistą lub nauczycielem pobierającym świadczenie kompensacyjne, na wniosek dyrektora szkoły, nauczyciele Ci zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wysokości pobieranych świadczeń na podstawie PIT. Do 31 sierpnia danego roku nauczyciele emeryci i renciści zobowiązani są do przedłożenia PIT za poprzedni rok kalendarzowy, w celu prawidłowego naliczenia odpisu na ZFŚS w planie wydatków budżetowych na następny rok budżetowy”. Na podstawie tego zapisu naliczony odpis na 2013 rok (w 2012 ) został w grudniu 2013 roku skorygowany poprzez prawidłowe wyliczenie odpisu, tj. 5% wysokości emerytur za 2012 rok. Czy szkoła postąpiła prawidłowo?

czytaj więcej »

Od lipca 2015 roku obowiązują dwa nowe rozporządzenia modyfikujące dotychczasowe zasady wydawania interpretacji przepisów podatkowych. Zmienił się m.in. wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wzór ORD-IN zawiera aktualnie jaśniejsze i przystępniejsze objaśnienia wspomagające podatników w jego wypełnianiu.

czytaj więcej »

Czynności polegające na usuwaniu przez powiat wyrobów zawierających azbest z budynku poradni nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Samorząd nie może zatem odliczyć VAT z faktur dotyczących tego rodzaju inwestycji.

czytaj więcej »

wiper-pixel