WYDANIE ONLINE

Najczęściej stosowanym w praktyce oświatowych jednostek budżetowych układem kosztów jest układ rodzajowy. Odzwierciedla koszty proste, czyli takie, które można podzielić na jednorodne grupy na bazie kryterium przedmiotowego. Ich ewidencja dokonywana jest na kontach zespołu 4. Księgując je, należy pamiętać o odpowiednim powiązaniu z poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustaw samorządowych umożliwiająca zapewnienie przez samorządy wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej oraz organizacyjnej wszystkim podległym jednostkom organizacyjnym oraz instytucjom kultury wpłynie także na dotychczasową działalność zespołów obsługi jednostek oświatowych. Nowe przepisy mają także usunąć wątpliwości dotyczące konieczności zatrudniania głównych księgowych na etat.

czytaj więcej »

Wydatki ponoszone przez pracodawcę z tytułu prowadzenia przyzakładowej placówki albo finansowania dziennego opiekuna będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych – m.in. takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustaw dotyczących podatku dochodowego.

czytaj więcej »

Część trenerów i instruktorów sportu będzie zatrudniana na podstawie Kodeksu pracy, nauczyciele m.in. gimnazjów będą musieli legitymować się ukończeniem studiów drugiego stopnia, zaś języka obcego w przedszkolu i klasach I–III będzie mógł uczyć nauczyciel, który ukończył dodatkową specjalność – takie zmiany wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli mają nastąpić już od 1 września 2015 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba odpowiedzialna w jednostce oświatowej za sporządzenie sprawozdania dotyczącego utylizacji odpadów wysłała je po terminie, w związku z czym została nałożona kara pieniężna. Kto w takiej sytuacji powinien ją zapłacić – jednostka czy odpowiedzialny pracownik? Jak zaksięgować tego typu wydatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa korzysta z kotłowni usytuowanej w innym budynku. Zamierza jednak wybudować własną. Do którego kodu wydatków strukturalnych zaliczyć tego rodzaju wydatek? Ponadto jednostka otrzymała z gminy zawiadomienie o zapłacie za udostępnianie informacji na stronie BIP. Czy ten wydatek należy uznać za strukturalny? Czy zakup książek, np. dla księgowej, książek pomocnych do współpracy z dziećmi, np. dotyczących rozróżniania przez dzieci pór roku, czasopism i literatury fachowej oraz pomocy plastycznych typu sznurki, przeplatanki również jest wydatkiem strukturalnym?

czytaj więcej »

Do konta 221, na którym rozliczane są wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, powinna być prowadzona analityka. Jeżeli placówka stosuje zbiorcze dowody księgowe służące do łącznego zapisu, należy pamiętać o uwzględnieniu pojedynczych dowodów źródłowych składających się na sumę przypisanych należności.

czytaj więcej »

Pytanie: W poprzednim roku szkoła wynajmowała pomieszczenia innej jednostce oświatowej. Dochody odprowadzane były wówczas przy użyciu § 075. Ze względu na trudności finansowe najemcy podpisano ugodę, zgodnie z którą należności za wynajem rozłożono na raty płacone do końca tego roku. Czy tegoroczne wpłaty, ale dotyczące roku poprzedniego, należy również zakwalifikować w § 075, czy może w § 097?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole działające w formie samorządowej jednostki budżetowej przypis należności księguje na kontach 221/720. Czy w trakcie roku konto 221 może wykazywać dwa salda, czy tylko na 31 grudnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała od rady rodziców tablicę interaktywną o wartości 4.100 zł. Pomyłkowo zaksięgowano ją jako wyposażenie i ujęto na kontach 013/760 oraz 401/072. Jak należy skorygować ten zapis? W jakiej wysokości zaksięgować umorzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole miejskie wysłało główną księgową na szkolenie, za co przyszła faktura na 500 zł. Na połowę tej kwoty przedszkole wystawiło notę obciążeniową na inne przedszkole, w którym pracuje księgowa. Cała wartość faktury została zaksięgowana jako wydatek w § 470. W jaki sposób należy zaksięgować notę oraz wyciąg bankowy z drugiego przedszkola, które płaciło, na którego konto wpłynęła kwota? Czy w sprawozdaniu za 2015 rok pierwsza z placówek będzie musiała wykazać 250 zł jako przychód, a druga jako koszt?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała fakturę za program antywirusowy, gdzie widnieje pozycja dotycząca przedłużenia licencji na 12 miesięcy oraz rozszerzenia licencji na kolejne dwa nowe komputery. W których paragrafach klasyfikacji budżetowej należy zaksięgować takie zdarzenia? Czy licencja będzie stanowiła tu wartość niematerialną i prawną?

czytaj więcej »

Gmina zamierzająca utworzyć zespół szkolno-przedszkolny, przekształcając punkt przedszkolny działający w szkole podstawowej w przedszkole publiczne, musi zadbać o opracowanie aktu założycielskiego nowo powstałej placówki oraz nadanie pierwszego statutu. Następnie rada gminy może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z przedszkolem mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły.

czytaj więcej »

Faktury kosztowe dla przedszkola niepublicznego powinny być wystawiane na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a nie na samą jednostkę. Przedszkole nie musi mieć osobnego numeru NIP. Sam organ prowadzący nie może także posiadać dwóch numerów identyfikacyjnych.

czytaj więcej »

Ustawa o systemie oświaty nie wskazuje na konieczność podjęcia wcześniejszej uchwały o wyłączeniu szkoły z zespołu szkół – przed podjęciem uchwały o zamiarze jej likwidacji. Procedura likwidacji szkoły może być zatem prowadzona równolegle z procedurą wyłączenia tej szkoły z zespołu bądź rozwiązania zespołu.

czytaj więcej »

Szkoły i przedszkola publiczne mają obowiązek realizowania systemu kontroli zarządczej. Jest ona pojęciem szerszym od kontroli finansów. Jej głównym zadaniem jest wyznaczenie i realizacja celów jednostki. Jako instrument prawny wprowadzony przez ustawodawcę ma zmierzać do osiągania jak najlepszych wyników, jednocześnie korygując i skutecznie eliminując nieprawidłowości pracy placówki.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi wypłacane jest świadczenie urlopowe. Czy z tego tytułu należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy należy ją potrącić z samego świadczenia urlopowego, czy też trzeba wypłacić je w pełnej wysokości, a podatek potrącić z wynagrodzenia za pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna zamierza zatrudnić lekarza psychiatrę na 0,15 etatu. Czy można jednak ewentualnie zastosować umowę zlecenia? Czy lekarz zatrudniony w poradni będzie pracownikiem samorządowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący szkoły w połowie roku wydał decyzję dotyczącą wypłaty administracji i obsłudze podwyżki z wyrównaniem od stycznia. Czy należy także wypłacić podwyżkę palaczowi sezonowemu, który był zatrudniony tylko do końca marca?

czytaj więcej »

Pytanie: Pensja pracownicy jednostki została zajęta przez komornika. Czy na konto komornicze należy przekazywać również potrącenie z tytułu wypłaty świadczenia urlopowego z ZFŚS?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 30 października 2015 r. pracownik jednostki publicznej nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Obecnie przysługuje mu 19% dodatku stażowego, a jego wynagrodzenie to łącznie 4.489 zł, nagroda jubileuszowa wyniosłaby więc 3.366,75 zł (75% wynagrodzenia). Od 1 listopada 2015 r. pracownikowi wzrośnie dodatek stażowy i jego wynagrodzenie będzie wynosiło 4.520 zł. Nagroda wyniosłaby zatem 3.390 zł. W jakiej wysokości powinnam naliczyć pracownikowi nagrodę jubileuszową?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka przebywa na urlopie uzupełniającym. Czy w czasie jego trwania może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na następny stopień awansu zawodowego?

czytaj więcej »

wiper-pixel