WYDANIE ONLINE

Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu do niej prawa. Przepisy nie wskazują, co należy rozumieć pod pojęciem „niezwłocznie”, warto zatem dookreślić to w wewnętrznym regulaminie, np. jako termin wypłaty najbliższego wynagrodzenia miesięcznego po nabyciu prawa do nagrody jubileuszowej. Problemową kwestią może być także wypłata dodatku stażowego po uzupełnieniu dokumentacji przez pracownika.

czytaj więcej »

Przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego nie może żądać dotacji na dziecko, które nie uczęszcza do placówki w związku z zezwoleniem na spełnianie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego poza placówką. Placówka nie ponosi bowiem wówczas żadnych skutków finansowych.

czytaj więcej »

Nowe, krótsze okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej, zróżnicowane zależnie od rodzaju dokumentu i jego przydatności – przewidują nowe regulacje Kodeksu pracy mające obowiązywać od 2016 roku. Zmienione przepisy mają ułatwić prowadzenie teczek osobowych pracowników oraz selekcję dokumentów po wyznaczonym okresie przechowywania, a także obniżyć koszty z tym związane. W stosunku do dokumentacji służb mundurowych i urzędników państwowych przepisy będą nieco bardziej restrykcyjne niż w przypadku pozostałych pracowników.

czytaj więcej »

Wydatki ponoszone przez samorządy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy mogą być przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów, w tym na cele administracyjne oraz wynagrodzenie nauczycieli. Potrzeba organizacji kształcenia specjalnego musi być jednak potwierdzona orzeczeniem lekarskim – przypomina resort edukacji.

czytaj więcej »

Do 770 zł będą mogli otrzymać uczniowie w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 roku. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje dyrektor szkoły po analizie wniosków opiekunów, danych od wójta oraz lokalnych uwarunkowań ekonomicznych.

czytaj więcej »

Od 1 września 2015 r. warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie będzie regulować jedno rozporządzenie.

czytaj więcej »

Pytanie: W polityce rachunkowości szkoły przyjęto, że: ewidencją ilościowo-wartościową należy objąć środki trwałe, których dolną granicę ustala się na poziomie 1.000 zł. Bez względu na wartość, ewidencją ilościowo-wartościową rozlicza się składniki zaliczane do pozostałych środków trwałych dotyczące wyposażenia w sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz prawa autorskie i licencje. Dla pozostałych środków trwałych nieobjętych ewidencją ilościowo-wartościową prowadzi się ewidencję ilościową (z wyjątkiem drobnego wyposażenia, jak: dziurkacze, nożyczki, zszywacze itp.). W wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektora kontroli wewnętrznej organu prowadzącego postawiono nam zarzut nieprawidłowego ewidencjonowania składników na koncie 013. W ocenie kontrolującego do pozostałych środków trwałych należy zaliczyć – bez względu na wartość – wszelkie składniki wymienione w § 6 ust. 3 pkt 1–5 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz pozostałe środki trwałe, których cena nabycia w tym przypadku wynosi co najmniej 1.000 zł i nie przekracza kwoty 3.500 zł. Czy zarzut inspektora jest słuszny?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa wpłaciła do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS opłaty za udostępnianie filmów. Z którego paragrafu klasyfikacji budżetowej opłacić tego rodzaju kwoty?

czytaj więcej »

Wydatki gminy na pokrycie kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka do placówki rewalidacyjno-wychowawczej należy ująć w rozdziale 85495 „Pozostała działalność”.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała na rachunek bankowy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. W jaki sposób ująć tego rodzaju zdarzenie w księgach?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa przeprowadziła remont niektórych elementów centrali telefonicznej, które uległy uszkodzeniu w czasie burzy. Większość z nich została wymieniona. Wartość początkowa centrali telefonicznej zewidencjonowana w księgach rachunkowych wynosi 52.500 zł, jej umorzenie zaś 26.200 zł. Wartość wykonanego remontu – zgodnie z fakturą – to 45.000 zł. Czy wartość wykonanego remontu ma wpływ na zmianę wartości środka trwałego, a jeżeli tak, to w jaki sposób dokonać zapisów z tym związanych w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła publiczna otrzymała fakturę za legitymacje służbowe nauczycieli. Zapłata nastąpi z budżetu szkoły. Czy szkoła ma obowiązek pobrać od nauczycieli (np. przez potrącenie z listy płac) opłaty za wydanie legitymacji? Do którego paragrafu należy zakwalifikować ten wydatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła jest trwałym zarządcą funkcjonującej przy niej hali sportowej. Poza wykorzystywaniem jej do celów oświatowo-dydaktycznych, dyrektor wynajmuje salę zarówno osobom indywidualnym, jak i firmom. Na tę okoliczność zawierane są umowy. Jedną z takich umów dyrektor podpisał w 2013 roku (kilkugodzinne korzystanie z sali w każdy weekend przez pół roku). Początkowo płatności były rozliczane terminowo. Za ostatnie cztery miesiące należności, mimo wezwań, nie zostały uregulowane. Od tego roku sprawa jest w postępowaniu sądowym. Czy w takiej sytuacji jednostka powinna dokonać odpisów aktualizujących tych należności? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa?

czytaj więcej »

Nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z kwietnia 2105 roku pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że w sprawozdaniu Rb-27S, w kolumnie „Należności” nie prezentuje się należności długoterminowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa otrzymała fakturę, na której widnieją pozycje: konserwacja kserokopiarki na 240 zł oraz dojazd 43 zł. Czy od strony klasyfikacji budżetowej jest to łączny wydatek konserwacji (283 zł), czy może należy wydzielić konserwację od transportu?

czytaj więcej »

Pytanie: W planie finansowym zespołu szkół zaplanowano zakup komputerów do pracowni w § 424 „Pomoce dydaktyczne”. Ze względów oszczędnościowych kupiliśmy komputery osobno, a system operacyjny ze zniżką dla szkół w innej firmie, czyli mamy dwie faktury z różnych firm. Jak rozliczyć związane z tym operacje gospodarcze?

czytaj więcej »

Odszkodowanie związane z zaniżeniem kwoty dotacji przyznane dla niepublicznego przedszkola – jako otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – nie korzysta ze zwolnienia z PIT. Jest tak, mimo że zostało otrzymane na podstawie wyroku sądowego. Nie można również uznać, że skoro świadczenie podstawowe (dotacja) jest wolne od podatku, to zwolnione będzie również odszkodowanie z tytułu wyrównania szkody spowodowanej nieprawidłowym naliczaniem dotacji.

czytaj więcej »

Aby można było wykazać przychód pracownika jednostki z tytułu używania służbowego auta do celów prywatnych, przysługiwanie prawa do takiego korzystania musi wynikać wprost z wyraźnego oświadczenia woli pracodawcy. Kierownik może to zrobić indywidualnie lub też w akcie zakładowego prawa pracy, którego znajomość pracownicy poświadczą podpisem.

czytaj więcej »

Przy wyliczaniu wydatków bieżących do celów obliczania dotacji oświatowej nie należy brać pod uwagę wydatków zaplanowanych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – twierdzi katowicka RIO.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała zapytanie prasowe od dziennikarza dotyczące treści i wysokości pewnej faktury. Czy jako placówka oświatowa musimy odpowiadać na to pytanie? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

czytaj więcej »

Rada gminy nie może określić w drodze uchwały, że zasiłek szkolny może być przyznany tylko dwa razy w stosunku do jednego zdarzenia losowego. Takie postanowienie jest sprzeczne z ustawą o systemie oświaty.

czytaj więcej »

W celu wykonywania ustawowych zadań organy prowadzące szkoły mogą organizować wspólną obsługę administracyjną i finansową. Z drugiej strony, ustawa o finansach publicznych wymaga zatrudnienia głównego księgowego. Dostępne stanowiska prawne, opinie i orzeczenia sądowo-administracyjne nie rozstrzygają w sposób jednoznaczny o konieczności pozostawania w stosunku pracy głównego księgowego w danej placówce oświatowej. Nowelizacja mająca rozwiązać sporne kwestie w tym zakresie utknęła w Sejmie.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel korzysta ze zwolnienia od pracy w związku z chorobą dziecka. Czy w takim przypadku zachowuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Na początku przyszłego miesiąca jednostka musi wypłacić nauczycielce jubileuszówkę. Od początku tego miesiąca przysługuje jej dodatek za wychowawstwo. Czy do wyliczenia nagrody należy doliczyć ten dodatek? Druga z nauczycielek otrzyma jubileuszówkę we wrześniu. Osoba ta jest dodatkowo dyrektorką przedszkola. Przez wakacje nie jest jej naliczany dodatek funkcyjny. Czy mimo tego należy brać jego wartość pod uwagę? W jakim terminie należy wypłacać jubileuszówkę? 

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej szkole zmarł jeden z nauczycieli, któremu z góry wypłacono wynagrodzenie za cały miesiąc. Czy małżonek zmarłego pracownika pedagogicznego powinien je zwrócić? Czy w takim przypadku należy wypłacić jeszcze jakieś świadczenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel