WYDANIE ONLINE

Sprawozdawczość budżetowa w przykładach – bez błędów
Do sporządzenia oraz przekazania sprawozdań jednostkowych zobowiązani są m.in. kierownicy jednostek budżetowych oraz kierownicy jednostek obsługujących. A kto odpowiada za błędy w sprawozdaniu finansowym? Przedstawiamy przykłady dotyczące poszczególnych sprawozdań oraz nieprawidłowości ujawniane w protokołach pokontrolnych. Poznaj również zmiany w zasadach dokonywania korekt.

czytaj więcej »

Już obowiązuje dodatkowy nowy rozdział klasyfikacji budżetowej w dziale „801 – Oświata i wychowanie” dotyczący zapewnienia bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Do 2017 roku wydatki te ujmowane były w rozdziałach związanych z właściwym typem szkół, co znacznie utrudniało zarządzanie środkami na ten cel.

czytaj więcej »

Został wydłużony okres równoległego funkcjonowania papierowych i elektronicznych zwolnień lekarskich – nie jak wcześniej przewidywano od lipca. Dotychczas fakultatywna możliwość wystawienia e-zwolnienia lekarskiego, od 1 grudnia 2018 r. stanie się obowiązkiem.

czytaj więcej »

Każdorazowo beneficjent dotacji oraz organ dotujący powinien oceniać poniesiony przez jednostkę wydatek – czy jest zawarty w ustawie z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Szczegóły dotyczące wydatkowania środków z dotacji zawiera art. 35 ustawy – dotacje oświatowe mogą być więc wykorzystane wyłącznie na elementy wskazane w ustawie.

czytaj więcej »

Jak wskazuje ZUS umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia tym, że wykonawca umowy o dzieło zobowiązuje się nie do samego działania, lecz do uzyskania określonego dzieła jako rezultatu tego działania. Natomiast wykonywanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności) bez względu na jej rezultat jest właściwe dla umów zlecenia.

czytaj więcej »

Gmina może zorganizować bezpłatny dowóz uczniów do placówki niebędącej dla tych dzieci szkołą obwodową. Rodzicom przysługuje bowiem prawo wyboru szkoły, do której ma uczęszczać dziecko.

czytaj więcej »

Ponad 172 mln zł przekaże resort edukacji z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na zadania uwzględniające potrzeby samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji. Stworzono również nowe kryterium przy poddziale rezerwy.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło opinię w zakresie stosowania przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w przypadku szkół ogólnodostępnych – dotyczących środków na kształcenie specjalne. Dla oddziałów integracyjnych i specjalnych ustawa przewiduje ułatwiony sposób rozliczania tych środków.

czytaj więcej »

Wydatki poniesione przez szkołę w celu zorganizowania wycieczki dla wszystkich pracowników mającej charakter integracyjny nie stanowią dla pracowników przychodu ze stosunku pracy. Dlatego też placówka nie jest zobowiązana do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

czytaj więcej »

 „Dobry start” to wsparcie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego na uczące się dziecko. Ma on za zadanie wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Poznaj wstępne założenia programu i terminy składania wniosków.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły zlecił naprawę samochodu. Na fakturze firma wykonująca usługę wyszczególniła wszystkie materiały i w osobnej pozycji koszt robocizny. W dodatkowej informacji na fakturze wyszczególniono, że robocizna obejmuje naprawę silnika – 350 zł oraz montaż silnika i wymianę filtrów – 250 zł. Czy całą fakturę można sklasyfikować w paragrafie 4270? Czy robociznę dotyczącą montażu silnika i wymiany filtrów przyporządkować do paragrafu 4300? W opisie merytorycznym stwierdzono naprawę silnika oraz wymianę filtrów.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje wymóg księgowania naliczonego odpisu na ZFŚS? Można się spotkać z opinią, że należy księgować odpis na kontach 405/851 i kolejno 135/130, 640/490 oraz 490/640. W naszej placówce księgowanie odbywa się poprzez dokonanie przelewu, czyli 405/130 i 135/851. W takiej sytuacji na konto kosztów rodzajowych odnoszona jest wartość przelanych a nie naliczonych środków ZFŚS. Czy takie księgowanie jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zakupiła ksero. Na fakturze są 2 pozycje: ksero – 2500 zł oraz dostawa – 75 zł. W polityce rachunkowości mamy zapis, że środki trwałe przyjmujemy w cenie nabycia. Jakie paragrafy powinny być przypisane na koncie 130 – rachunek bankowy?

czytaj więcej »

Obniżenie wymiaru zajęć nauczycieli niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym następuje z mocy prawa i nauczyciel nie może z tego zrezygnować. Sprawdzamy, jak zastosować nowe przepisy w praktyce.

czytaj więcej »

Nawet po podwyżce wynagrodzenia nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. nauczyciele stażyści i kontraktowi o najniższych kwalifikacjach mogą nie osiągać minimalnego wynagrodzenia za pracę. Poznaj składniki wynagrodzenia nauczyciela wliczane do płacy minimalnej.  

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi sprawującemu opiekę nad uczniami w czasie wyjazdu zagranicznego młodzieży na obóz językowy przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej? Nauczyciel w trakcie tego wyjazdu ma zapewnione całodzienne wyżywienie oraz pokryte koszty przejazdu i noclegu. Wydatki te będą pokryte ze środków pochodzących od rodziców.

czytaj więcej »

Gmina nie ma podstaw prawnych do żądania od gminy sąsiadującej zwrotu kosztów dowożenia dzieci do szkół na terenie własnej gminy. Prawo do żądania zwrotu takich kosztów może wynikać jedynie z porozumienia zawartego z sąsiednią gminą związanego z przekazaniem zadania lub jego części do realizacji przez inną gminę.

czytaj więcej »

wiper-pixel