WYDANIE ONLINE

Koszty i wydatki w placówce oświatowej – poznaj księgowania i prawidłową ewidencję
Od początku 2018 r. w obszarze oświaty i wychowania nastąpiła istotna zmiana w klasyfikacji rozdziałów. Wprowadzone zostały nowe rozdziały, w tym m.in. dotyczący branżowej szkoły I i II stopnia. Przedstawiamy kompendium wiedzy na temat księgowań i ewidencji kosztów i wydatków w placówkach oświatowych.

czytaj więcej »

Od 25 maja 2018 r. procedura zgłaszania inspektora ochrony danych do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie regulowana w art. 5 nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Poznaj krok po kroku, jak prawidłowo zgłosić IOD.

czytaj więcej »

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że wycieczka z ZFŚS dla uprawnionych pracowników, której celem jest integracja załogi oraz poprawienie relacji służbowych –  nie  stanowi dla pracowników przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedstawiamy szczegóły interpretacji KIS.

czytaj więcej »

Likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela spowodowała konieczność nowelizacji przepisów m.in. dotyczących uczniów niepełnosprawnych. Zatrudnienie asystenta nauczyciela możliwe jest do 31 sierpnia 2018 r.

czytaj więcej »

Jako płatnik szkolnych stypendiów urząd gminy nie będzie miał obowiązku wystawiania informacji o wypłaconym stypendium oraz  PIT-8C osobom otrzymującym takie świadczenie. Przedstawiamy interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

czytaj więcej »

Do 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji. Zmiana po 1 lipca polega na wycofaniu funkcji skrótu SHA-1 z zastosowań związanych ze składaniem zaawansowanego podpisu lub pieczęci.

czytaj więcej »

Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą przewiduje wyższe stawki ryczałtu dla nauczycieli. Przedstawiamy szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Za zakupiony kątownik otrzymaliśmy fakturę VAT odwrotne-obciążenie. Wykonujemy działalność gospodarczą niepodlegającą, zwolnioną i opodatkowaną VAT, tzw. działalność mieszaną. Zakupiony kątownik dotyczy działalności zwolnionej i niepodlegającej VAT. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa takiej faktury?

czytaj więcej »

Pytanie: Rada rodziców lub dyrektor szkoły zorganizuje zbiórkę publiczną na konkretny cel. Czy można zbierać pieniądze na remont korytarza internatu, gdzie mieszkają dzieci niepełnosprawne? Jak w sprawozdaniu pisać o rozdysponowaniu środków?

czytaj więcej »

Do jednego okresu zasiłkowego podlegają wliczeniu wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, a także okresy niezdolności do pracy między którymi wystąpiła przerwa, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest tą samą chorobą a przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni. Podpowiadamy, jak to zweryfikować.

czytaj więcej »

Pytanie: Na szkołę został nałożona kara za niezłożenie w terminie sprawozdania z utylizacji świetlówek (karę nałożył wydział ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego). Kto powinien zapłacić tę karę: pracownik sekretariatu, który w zakresie obowiązków miał sprawozdawczość, dyrektor, który nie dopilnował obowiązku, czy też szkoła jako instytucja?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi odchodzącemu na świadczenie kompensacyjne, należy się podwójna odprawa, tzn. odprawa emerytalna 3-miesięczna i 6-miesięczna z art. 20 Karty Nauczyciela? Czy to jest tylko możliwe, gdy przechodzi na emeryturę? Zaznaczę, że nauczyciel zdecydował się na odejście ze względu na brak godzin przedmiotu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany został wyrokiem sądu przywrócony do pracy. Czy potrzebna jest nowa umowa, co zrobić ze świadectwem pracy, w którym jest art. 23 Karty Nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy tylko na podstawie zaświadczenia z KRUS o tym, że nauczyciel podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako małżonek przed rozpoczęciem pracy w szkole i składki zostały opłacone, można wliczyć te lata do stażu pracy?

czytaj więcej »

Razem z obowiązkiem stosowania przepisów RODO wejdzie w życie również regulacja dotycząca zgłaszania do właściwego organu nadzoru wszelkich naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych – do 72 godzin od ich naruszenia. Podpowiadamy, co się zmieni w zakresie ochrony danych i w dotychczas prowadzonej przez placówki dokumentacji.

czytaj więcej »

W związku z wejściem w życie RODO, inspektor ochrony danych może wykonywać inne zadania i obowiązki, nie mogą one jednak powodować konfliktu interesów. Inspektorem nie może być więc osoba, która bierze udział w określaniu celów i sposobów przetwarzania danych. Sprawdź, czy w szkole taką funkcję może pełnić nauczyciel.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z wdrożeniem RODO pracownikowi szkoły zostaną powierzone obowiązki inspektora ochrony danych osobowych. Pracownik ten jest obecnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku pomocniczym – pomoc administracyjna (pracownik ten przetwarza część danych osobowych, m.in. dane uczniów korzystających z dożywiania; nie jest obecnie ABI). Osoba ta ma wykształcenie wyższe i zostanie odpowiednio przeszkolona do nowego zadania. W jaki sposób poprawnie powierzyć te obowiązki (czy można to zrobić)? Czy wystarczy zmiana zakresu czynności czy też należy przenieść pracownika na stanowisko urzędnicze, np. referenta lub specjalisty? Jeśli tak, to czy przeniesienie ze stanowiska pomocniczego na stanowisko urzędnicze może się odbyć bez konkursu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można, zgodnie z prawem, powierzyć obowiązki ABI zewnętrznej firmie, w sytuacji gdy jest już zgłoszony ABI (pracownik jednostki) do GIODO? Jeżeli tak, to jak wygląda procedura zmiany ABI?

czytaj więcej »

wiper-pixel