WYDANIE ONLINE

Zmiany w klasyfikacji budżetowej – w jakim zakresie obejmą placówki oświatowe
Obszerne zmiany w klasyfikacji budżetowe wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2018 r. Duża część z nich dotyczy także oświaty – przedstawiamy szczegóły!

czytaj więcej »

Wrosło średnie wynagrodzenie nauczycieli – od 147 do 271 zł, w zależności od stopnia awansu. Ministerstwo planuje podwyżki także w 2019 i 2020 roku. Przedstawiamy nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.

czytaj więcej »

Weszły w życie przepisy określające, jak ustalać wynagrodzenie za jeden dzień urlopu dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Nowe przepisy obowiązują od 22 marca.

czytaj więcej »

Usługi polegające na zapewnieniu posiłków, świadczone przez wnioskodawcę za pośrednictwem jednostki oświatowej (szkoły) na rzecz uczniów korzystają ze zwolnienia z VAT. Czy tak samo będzie w przypadku nauczycieli i pozostałych pracowników placówki? Przedstawiamy najnowsze pismo dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów wypowiedziało się w sprawie zmian w podatkach dochodowych wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. Przedstawiamy odpowiedź na zapytanie do ministra finansów w sprawie limitu na zakup środków trwałych.

czytaj więcej »

Ministerstwo  Edukacji Narodowej opublikowało tzw. metryczkę przedstawiającą kwoty subwencji na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy na rok 2018. Wyliczenia zostały ograniczone tylko do subwencji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez JST.

czytaj więcej »

Obowiązek posiadania odrębnych rachunków bankowych odnosi się do obsługi bankowej wszystkich jednostek budżetowych utworzonych praz organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Nie można zatem stosować jednego rachunku do obsługi np. wszystkich szkół w gminie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej należy ewidencjonować na koncie 014?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej zaksięgować godziny dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego, ze względów zdrowotnych, nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła zakupiła bilety na basen dla uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz opłaciła udział uczniów w olimpiadzie. Środki przyznał organ prowadzący w rozdziale 80195, paragraf 4300. Wydatki zostały zaksięgowane zgodnie z polityką rachunkowości na koncie 402 „Usługi obce” i zostaną wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji „Usługi obce”. Czy prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, w której pozycji rachunku zysków i strat jednostki budżetowej, powinny zostać ujęte wydatki: dofinansowanie do studiów nauczycieli – opłacane z rozdziału 80146 paragraf 4300 i księgowane na koncie 402 „Usługi obce”, zapomogi zdrowotne wypłacane dla emerytów nauczycieli – opłacane z rozdziału 80195 paragraf 3020, szkolenia dla pracowników administracji oraz dla nauczycieli wypłacane z paragrafu 4700. Proszę również o informację, czy podatek VAT zaksięgowany w grudniu do odliczenia w miesiącu styczniu na koncie 225 po stronie Wn powinien zostać wykazany w bilansie jako należność od budżetów?

czytaj więcej »

Pytanie: Urząd gminy zwraca, wyrównuje dotację za 2017 r. w 2018 r. Jak ma postąpić właściciel przedszkola niepublicznego – powinien zapłacić podatek dochodowy?

czytaj więcej »

Aby zdążyć z wdrażaniem nowych przepisów dotyczących RODO, warto zapoznać się z procedurą, a także na jej podstawie stworzyć w placówce oświatowej własną. Szkoły i przedszkola mają czas na wdrożenie nowych przepisów do 25 maja br.

czytaj więcej »

Jedną z ważniejszych zmian związanych z RODO w placówce oświatowej jest obowiązek zatrudnienia specjalisty ds. ochrony danych osobowych. RODO nie posługuje się nazwą znaną z polskiej ustawy o ochronie danych osobowych – administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Przedstawiamy szczegóły dotyczące nowych obowiązków.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z utworzeniem w naszej gminie CUW (Centrum Usług Wspólnych) oraz nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które mają wejść w życie 25.05.2018 r. zwracam się z zapytaniem, czy jest konieczne zawarcie porozumienia regulującego m.in. zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez CUW osób zatrudnionych w naszej placówce? Kto powinien sporządzić takie powierzenie i jakie zapisy powinno zawierać? Kiedy sporządzić takie powierzenie?

czytaj więcej »

wiper-pixel