WYDANIE ONLINE

Rozrachunki i rozliczenia, czyli jak prawidłowo ewidencjonować na kontach zespołu 2
Wykaz obowiązujących w jednostce kont powinien uwzględniać ustalenia jednostki nadrzędnej dotyczące sposobu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Jakie więc konta zespołu 2 stosować w jednostkach oświatowych? Przedstawiamy szczegóły dotyczące ewidencji i księgowań.

czytaj więcej »

Wewnętrzne wytyczne szkoły dotyczące sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych, a także instrukcje kasowe oraz magazynowe przyjęte i zatwierdzone przez kierownika mają moc obowiązującą. RIO w Białymstoku przypomina, że jednostka budżetowa nie może zatem stosować ich postanowień wybiórczo.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych wymusiła wydanie nowego rozporządzenia określającego zasady  ich wynagradzania. Przepisy będą w większości powtórzeniem dotychczasowych regulacji. Jednak doprecyzowane zostaną zasady ustalania prawa do nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego i odprawy emerytalnej.

czytaj więcej »

Sąd Okręgowy w Krakowie orzekł, że gmina ma obowiązek zwracać rodzicowi niepełnosprawnego dziecka nie tylko koszty dowiezienia go do i ze szkoły, ale także koszty powrotu samego rodzica ze szkoły oraz dojazdu do niej po dziecko. Przedstawiamy szczegóły

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów analizuje sprawę podatku VAT od opłat przedszkolnych po zmianie ich charakteru na publicznoprawny. Do tej pory opłaty za przedszkole miały charakter cywilnoprawny.

czytaj więcej »

Usługi odpłatnego udostępniania przez gminę sali gimnastycznej podlegają opodatkowaniu stawką 8% w przypadku odpłatnego wstępu w celach rekreacyjnych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Inaczej będzie w przypadku gdy z sali korzystają osoby fizyczne i inne podmioty w ramach umowy najmu celem prowadzenia przez nie działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

Istnienie obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków z ZFŚS zależne jest od formy ich wydatkowania. W stosunku do usług socjalnych ustawodawca wprowadził uproszczoną procedurę udzielania zamówień publicznych. Sprawdzamy, na czym ona polega. Poznaj pismo Urzędu Zamówień Publicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła planuje zakupić stroje dla uczniów zespołu tanecznego. Jak zaksięgować w księgach rachunkowych w przypadku gdy zostanie zakupiony materiał z przeznaczeniem do uszycia stroi i przekazany krawcowej. Krawcowa z kolei wystawi fakturę za uczycie. Czy oba te zdarzenia można połączyć i zaewidencjonować w paragrafie 4240 jako pomoc, która podnosi efektywność nauki tańca?

czytaj więcej »

Pytanie: W oparciu, o jakie przepisy prawne i w jakiej formie (inwentaryzacji czy skontrum) i co ile lat należy przeprowadzać w bibliotece szkolnej kontrole zbiorów bibliotecznych? W oparciu o jaki przepis prawny można dokonać w bibliotece szkolnej selekcji i likwidacji księgozbioru ze względu na zniszczenie i nieaktualne treści?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie warunki muszą być spełnione, aby Centrum Usług Wspólnych mogło dokonywać zakupów dla jednostek obsługiwanych w kwocie do 30 tys. euro?

czytaj więcej »

Jednostki przetwarzające dane osobowe, czyli również placówki oświatowe, muszą przygotować się do nowych unijnych przepisów dotyczących danych osobowych. Mają na to czas do 25 maja br. – od tego terminu zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel