WYDANIE ONLINE

Sprawdź zmiany oraz nieprawidłowości w ewidencji księgowej na kontach zespołu 0
Rozporządzenie z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont wprowadza zmiany w kontach zespołu 0 „Majątek trwały”. Mają one głównie charakter techniczny, usuwają nieścisłości oraz dostosowują plan kont do nowych regulacji. Warto więc zwrócić uwagę m.in. na zmianę opisu niektórych kont.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie o 5,35%. Dodatkowo ma zostać zmieniony podział wynagrodzenia poprzez połączenie dwóch najniższych poziomów wykształcenia. Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.

czytaj więcej »

Jeśli przedszkole lub osoba prowadząca przedszkole wynajmuje budynek od osoby fizycznej, będącej właścicielem budynku, podatnikiem podatku od tego budynku będzie osoba fizyczna, a nie przedszkole (lub osoba prowadząca przedszkole). Przedstawiamy stanowisko RIO w Gdańsku.

czytaj więcej »

Z początkiem kwietnia zmianie ulegają kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla wielu grup działalności, zmiana dotyczy również jednostek sektora publicznego. Najniższa stopa procentowa takiej składki wynosić będzie 0,67%, natomiast najwyższa – 3,33%.

czytaj więcej »

Szkoła przejęta do prowadzenia przez gminę od stowarzyszenia nie musi zmieniać swojego NIP. Poznaj interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

czytaj więcej »

Przepis art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza zmiany w opłatach za przedszkola. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stały się należnościami o charakterze publicznoprawnym.

czytaj więcej »

Dotacja przysługuje na każde dziecko objęte opieką – niezależnie od liczby godzin, w ciągu których jest ona sprawowana. Poznaj wyrok NSA z 14 listopada 2017 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy za wkład własny organu prowadzącego można uznać koszty poniesione w grudniu 2017 r. na zakup robotów do nauczania programowania, kupionych po terminie złożenia wniosku, tj. 21 sierpnia 2017 r. w rapach projektu „Aktywna tablica”?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak zadekretować nienależnie odliczony VAT za 2017 r., który został opłacony w lutym 2018 r. – zgodnie ze złożoną deklaracją VAT-7 za styczeń 2018 r. ze względu na zmianę wskaźnika WSS? Z jakiego paragrafu powinien być dokonany wydatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Gimnazjum zostało przekształcone w szkołę podstawową. Jak należy sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach za rok 2017? Czy dla gimnazjum sporządzić za okres od 01.01.2017–31.08.2017 r., a dla szkoły podstawowej za okres 01.09.2017–31.12.2017 r.? Czy sporządzić roczne sprawozdanie za 2017 r. łącznie obu jednostek?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy utwardzenie placu z kostki brukowej przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, na którym parkowane są samochody, które dowożą dzieci z okolicznych miejscowości do szkoły, można zaliczyć jako modernizację czy ulepszenie środka trwałego? Umowa została zawarta na remont. Jeśli ulepszenie środka  trwałego to ulepszenie budynku do którego przyległy jest plac? Czy przyjąć jako nowy środek trwały? Jak  zadekretować  i zaksięgować  fakturę?

czytaj więcej »

Aby prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników, należy ustalić, ile godzin mają oni do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Stanowi to podstawę do późniejszego ustalania m.in. prawa do dnia wolnego za święto. Sprawdzamy, ile godzin w poszczególnych miesiącach 2018 roku mają do przepracowania pracownicy niepedagogiczni.

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach dni opiekuńczo-wychowawczych wskazanych przez dyrektora nauczyciele pełnią w szkole dyżury wg wskazanego harmonogramu. Problem powstaje, gdy należy rozliczyć godziny ponadwymiarowe w takim dniu. Dyrekcja za każdy taki dzień uznaje wartość 3,6 godz. w ramach 18-godzinnego pensum. Mając tego dnia więcej godzin, nauczyciel traci nadgodziny, mimo iż jest do dyspozycji dyrektora. Czy taka forma przeliczania nadgodzin jest prawidłowa i czy może ona zależeć od uchwały rady gminy w tym zakresie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie dotyczy sposobu obliczenia średniego wynagrodzenia za urlop dla nauczyciela, który zatrudniony jest w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w pełnym wymiarze godzin i jednocześnie realizuje 2 nadgodziny w szkole podstawowej. W jaki sposób obliczyć średnią za urlop (5 dni z 35 w ferie zimowe)? Które godziny podlegają do obliczenia średniej?

czytaj więcej »

wiper-pixel