WYDANIE ONLINE

Prawidłowo przygotuj kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Z-03
Kierownicy jednostek oświatowych po I, II i III  kwartale do 11. dnia następnego miesiąca  z danymi za okres od początku roku sporządzają sprawozdanie Z-03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Podpowiadamy, jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie oraz jakich błędów unikać.

czytaj więcej »

Od stycznia dyrektorzy i kadra kierownicza korzystają z 35 dni roboczych urlopu, czyli na takich zasadach jak nauczyciele placówek nieferyjnych. W związku z tym dookreślenia wymagają zasady ustalania wynagrodzenia za jeden dzień urlopu dla nauczycieli pełniących te stanowiska. Nowe zasady przedstawia nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

czytaj więcej »

Po zmianach w Karcie Nauczyciela dotyczących urlopów wypoczynkowych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasady rozliczania ich czasu pracy pozostały bez zmian. Oznacza to, że nie mają prawa do dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

czytaj więcej »

Prezydent podpisał ustawę budżetową, która przewiduje wzrost kwoty bazowej nauczycieli do wysokości 2.900,20 zł. Wzrośnie więc wynagrodzenie minimalne w szkołach, a nauczyciele otrzymają ok. 100 zł podwyżki.

czytaj więcej »

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko w sprawie stawki VAT dla usług wynajmu autobusu z kierowcą wykonywaną przez szkołę. Sprawdzamy, czy taką usługę należy opodatkować stawką 23% czy 8%?

czytaj więcej »

Nauczyciele, którzy do 1 stycznia 2018 r. korzystali z prawa do działki gruntu szkolnego, zachowują prawo do dalszego korzystania z tej działki. Prawo to przysługuje do końca okresu, na jaki zostały im przyznane te uprawnienia.

czytaj więcej »

Pytanie: W grudniu 2017 r. w szkole była kontrola ZUS. W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowe wystawienie zaświadczenia RP-7 dla pracownicy, która przeszła na rentę. W wyniku tego błędu zostało wypłacone zawyżone świadczenie rentowe w okresie od grudnia 2016 do grudnia 2017r. w kwocie 783,54zł. Decyzją ZUS szkoła zobowiązana została do zwrotu zawyżonych i nienależnie wypłaconych świadczeń rentowych dla byłej pracownicy na konto ZUS. Jak przeprowadzić tą operację w ewidencji księgowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka w drodze darowizny otrzymała po 3 projektory i ekrany. Darczyńca sporządził protokół przekazania i wycenił całość darowizny na kwotę 9.497,99 zł. Czy jednostka powinna dokonać własnej wyceny wg cen rynkowych i przyjąć do ksiąg inwentarzowych pojedynczy obiekt?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. kadra kierownicza oświaty placówek feryjnych korzysta z 35 dni roboczych. Przedstawiamy przykłady z praktyki, jak rozliczać urlop nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.

czytaj więcej »

Są dwa stanowiska dotyczące ujmowania dodatku za wysługę lat  wypłaconego za czas choroby w 100% (dodatek stażowy wypłacony obok zasiłku chorobowego czy wynagrodzenia za czas choroby) w podstawie trzynastki. Przedstawiamy szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września 2017 r. w szkole zatrudniony jest pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela i nauczyciela języka angielskiego. Zawarte zostały z nim dwie odrębne umowy o pracę. Czy należy mu się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. z obu umów?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi zawieszonemu w wykonywaniu obowiązków służbowych (zawieszenie od marca 2016 r.) należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne? Postępowanie nadal trwa.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny otrzymuje dodatek funkcyjny ustalony w regulaminie wynagradzania procentowo od minimalnej kwoty w I kategorii zaszeregowania. Zmiana minimalnej kwoty poziomu wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii powoduje wzrost dodatku funkcyjnego. Nie ma zgody od organu prowadzącego na podwyżkę, dodatek został ustalony w aneksie do umowy na tym samym poziomie kwotowo, ale procenty zostały zmniejszone. Pracownik nie wyraża zgody na podpisanie aneksu. Zmiana nie powoduje pogorszenia sytuacji finansowej pracownika. Czy koniecznym będzie dokonać wypowiedzenia zmieniającego?

czytaj więcej »

wiper-pixel