WYDANIE ONLINE

Opracowanie i wdrożenie planu finansowego placówki oświatowej na 2018 rok
Plan finansowy obejmuje planowane na rok budżetowy dochody i wydatki, wytycza jednostkom sektora finansów publicznych zakres i charakter możliwych do poniesienia wydatków. Jednocześnie, definiując możliwości wydatkowe, określa źródła dochodów budżetowych, tworzących sferę dochodową jednostki. Sprawdzamy, jakie czynności należy podjąć w związku z przygotowaniem i wdrożeniem planu.

czytaj więcej »

Dodatek mieszkaniowy, prawo do lokalu mieszkalnego i prawo do działki gruntu szkolnego – te dodatki znikną z Karty Nauczyciela z nowym rokiem. W późniejszym czasie, bo od września, nauczyciele stracą także zasiłek na zagospodarowanie. Sprawdzamy, kto zachowa dotychczasowe uprawnienia do tych świadczeń.

czytaj więcej »

Z początkiem 2018 r. zacznie obowiązywać większość przepisów z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiany w dużej części dotyczą dotowania placówek, a także Karty Nauczyciela. Przedstawiamy 15 głównych zmian!

czytaj więcej »

Gmina decyduje, czy zobowiązać placówkę oświatową do zwrotu dotacji, czy zaprzestać wypłaty dotacji pod koniec roku. Nie można mówić o konkretnej (stałej) wysokości dotacji przypadającej za dany miesiąc, bowiem na jej wysokość mogą wpływać różne czynniki –wskazuje gdańska RIO.

czytaj więcej »

Nauczyciele dyplomowani będą mieli prawo do nowego świadczenia – dodatku za wyróżniającą pracę. Jakie warunki będą musieli spełnić, by go otrzymać oraz w jakiej sytuacji stracą do niego prawo? Poznaj najnowsze przepisy.

czytaj więcej »

Od 1 września 2018 r. nauczyciele zatrudniani w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz szkołach i przedszkolach niepublicznych będą zatrudniani wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

czytaj więcej »

Uzupełnienie etatu przez nauczyciela jest instytucją szczególną, występującą wyłącznie w prawie  oświatowym. Przepisy  nie regulują kwestii refundacji wynagrodzeń, decyzja o rozliczeniu jest w gestii organu prowadzącego – tak uznała RIO w Kielcach.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób prawidłowo zdjąć z ewidencji wyposażenia komputer?

czytaj więcej »

Pytanie: Uczeń z nauczaniem indywidualnym w domu, mieszka w miejscowości oddalonej o 8 km od szkoły. Nauczyciele uczący otrzymali polecenie wyjazdu służbowego do ucznia. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatki na ten cel – w § 441 czy 430?

czytaj więcej »

W związku z przyznawaniem świadczeń z ZFŚS na placówce oświatowej spoczywają obowiązki względem organów podatkowych oraz ZUS. Przyznawanie świadczeń z funduszu wiąże się z powstaniem przychodu po stronie beneficjenta, co wiąże się z obowiązkiem rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez placówkę. Niemniej jednak w pewnym zakresie przychód z tytułu świadczeń z ZFŚS podlega zwolnieniu z opodatkowania. Warto wiedzieć, w jakich okolicznościach takie zwolnienia przysługują.

czytaj więcej »

Zagadnienie płatności za nieprzepracowane godziny ponadwymiarowe nie zostało uregulowane w Karcie Nauczyciela. Kwestia ta nie może być także ustalana w regulaminach wynagradzania, których zakres regulacji ogranicza się wyłącznie do szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. To, czy nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia, zależy z jakiej przyczyny nie mógł zrealizować godziny ponadwymiarowej.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole jest pracownik zatrudniony od września do grudnia. Należy mu wypłacić ekwiwalent za urlop. W tym czasie pracownik otrzymał w miesiącach od września do listopada dodatki specjalne za dodatkowe prace i prawdopodobnie w miesiącu grudniu też otrzyma ten dodatek. Czy te dodatki specjalne należy wliczyć do podstawy ekwiwalentu za urlop wypłaconego w grudniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy z dotacji może być wypłacone wynagrodzenie? Organ prowadzący nie jest jednocześnie dyrektorem. W statucie od 1 grudnia wskazany został dyrektor z podaniem imienia i nazwiska. Dyrektor prowadzi własną działalność gospodarczą i jest jednocześnie współmałżonkiem organu prowadzącego. Czy za swoją prace jako dyrektor może wystawić fakturę, która będzie pokryta z dotacji? Jeżeli tak, to co powinno być w tytule faktury?

czytaj więcej »

wiper-pixel