WYDANIE ONLINE

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służy udzielaniu pomocy pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pomoc ta może być również udzielana innym osobom wymienionym w regulaminie szkoły.

czytaj więcej »

Ustawa odmrażająca podstawę naliczania odpisu na ZFŚS obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. Sprawdź, jak ustawa ta wpływa na zasady naliczania odpisu z funduszu i jakie zmiany w tym zakresie będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak sprawdzana będzie prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla przedszkola niepublicznego oraz niepublicznego punktu przedszkolnego. Poznaj postępowanie w przypadku refundowania z udzielonej ww. placówkom dotacji wydatków opłaconych wcześniej ze środków niebędących dotacją m. in. z innego konta oraz gotówką bez udokumentowania w obu przypadkach, że kwoty te zostały pobrane z otrzymanej dotacji.

czytaj więcej »

   Sprawdź, jak powinna wyglądać współpraca jednostki oświatowej z CUW oraz jaki jest zakres odpowiedzialności jednostki obsługującej, a jaki – jednostki obsługiwanej.

czytaj więcej »

W celu właściwego zamknięcia roku, od którego zależy prawidłowe otwarcie ksiąg na kolejny rok budżetowy, należy szczegółowo określić czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych. Oznacza to systemowe wyłączenie dokonywania jakichkolwiek zapisów, korekt w zapisach zamkniętego roku obrotowego. Sprawdź, co jeszcze powinieneś wiedzieć.

czytaj więcej »

wiper-pixel